Mikkeli-yhteisö

Mikkeli-yhteisö on riippuvuuskuntoutusyksikkö, jonka kuntoutus perustuu yhteisöhoitoon ja vertaistukeen. 

Mikkeli-yhteisön arvolähtökohtina ovat usko yhteisön auttavaan voimaan ja asiakkaiden kykyyn muuttua sekä turvallisuus, välittäminen, yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen ja lääkkeettömyys. Visiona Mikkeli-yhteisöllä on toimia yhteisöllisen riippuvuus- ja perhekuntoutuksen edelläkävijänä. 

Mikkeli-yhteisössä asiakkaita kutsutaan oppilaiksi, koska yhteisöllisessä kuntoutuksessa on kyse uuden elämäntavan oppimisesta. Yksin kuntoutukseen tulleet ja perheet muodostavat yhdessä tiiviin yhteisön, jossa oppilaat tukevat ja auttavat toisiaan ja kantavat vastuuta toinen toisistaan. Tärkeä osa Mikkeli-yhteisön kuntoutusta on AA- ja NA-ryhmiin ja 12 askeleen ohjelmaan tutustuminen/sitoutuminen. 

Vuoden 2020 toiminta

Hoitopäiviä kertyi vuonna 2020 hivenen enemmän kuin vuonna 2019. Koko vuonna hoitopäiviä oli 4 754 (2019: 4 623), lasten hoitopäiviä oli 570 (497) ja peliriippuvuushoitopäiviä 66 (69). Kuntoutusjaksojen keskimääräinen pituus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 2019 eli hieman pidempänä kuin aiempina vuosina. Kuntoutusjaksojen jälkeen useimmat oppilaat ovat käyneet kaksi tai kolme yhden viikon tai joissakin tapauksissa kahden viikon mittaista intervallijaksoa.

Mikkeli-yhteisöstä uuden elämän löytäneille oppilaille yhteisöstä on tullut tärkeä paikka, johon palataan mielellään vuosienkin päästä. Siksi jatkohoidon viikonloput ovat olleet jatkuvasti suosittuja. Jatkohoidon viikonloppuja ei vuonna 2020 voitu järjestää koronan takia. Onneksi kesällä koronatilanne oli sen verran parempi, että juhannusta voitiin yhteisössä viettää perinteisin menoin ja vieraitakin ottaa vastaan. Mikkeli-yhteisön entiset oppilaat tukevat toisiaan myös sosiaaliseen mediaan perustamissaan verkostoissa. Yhteisöllisyyden vahvistamiseksi ja toiminnan kaikinpuoliseksi kehittämiseksi on vuoden aikana pidetty koko yhteisön kehittämispäiviä.

Korona aiheutti käytäntöihimme muutoksia. Harjoitteluohjelmaa, joka pitää sisällään käyntejä Mikkelin keskustassa ja viikonlopun kestäviä ja viikon pituisia harjoitteluja kotona, ei voitu toteuttaa, vaan oppilaat pysyivät yhteisössä. Keväällä henkilökunta suoritti kaupassa käynnit. Myöskään yhteisön ulkopuolisiin AA- ja NA-ryhmiin eivät oppilaat osallistuneet, eikä ulkopuolisia voinut tulla yhteisön ryhmiin. NA-kokouksia oli onneksi internetissä, ja niihin oppilaat osallistuivat. Koronatesteissä kävi muutamia oppilaita ja pari henkilökunnan jäsentä. Henkilökunta rajoitti kiitettävästi sosiaalisia kontakteja työajan ulkopuolella.

Sidosryhmät mukana arjessa

Jatkuvan asiakaskysynnän turvaamiseksi Mikkeli-yhteisö on osallistunut järjestettyihin kilpailutuksiin ja panostanut palvelujensa markkinointiin. Henkilökunta sekä nykyiset ja entiset oppilaat ovat käyneet esittelemässä Mikkeli-yhteisön toimintaa. Yhteisössä on käynyt jatkuvasti tutustujia, muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä vankeinhoidon työntekijöitä ja monenlaisia opiskelijaryhmiä. Koronasta johtuen olemme toteuttaneet esittelyjä ja infoja verkossa. Teams-infot ovat saaneet paljon kiitosta.

Asiakkaiden ohjautumiseksi on jatkettu yhteistyötä muun muassa Etelä-Savon Soste-verkoston, Essoten Riippuvuusvastaanoton ja Sovatek-säätiön kanssa. Yhteistyötä on ollut myös Itä-Suomen päihdefoorumin, Etelä-Savon järjestöjohtajaverkoston ja alueen sote-virkamiesten kanssa. Mikkeli-yhteisö on suosittu harjoittelupaikka: lukuvuoden aikana yhteisössä oli lähes koko ajan sairaanhoitaja-, lähihoitaja- ja sosionomiopiskelijoita sekä yhteisöpedagogiopiskelijoita suorittamassa harjoittelua. VAK ry sai vuodelle 2020 valtionavustuksen päihdeäitien kuntoutustoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Avustusta käytettiin perhekuntoutuksen tilojen viihtyisyyden lisäämiseen sekä koulutukseen.

Tavoitteena hyvinvoiva henkilöstö

Mikkeli-yhteisössä on toimia seuraavasti: johtaja, sosiaalityöntekijä, 3 sairaanhoitajaa ja 6 ohjaajaa. Lääkäri työskentelee Mikkeli-yhteisössä osa-aikaisesti. Lisäksi vuoden aikana muutamia sijaisia on työskennellyt erimittaisia aikoja yhteisössä.

Palkkatuella on työskennellyt kiinteistönhoitaja, joka jatkaa oppisopimuskoulutuksessa. Oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskelun aloitti yksi henkilö. Työkokeilussa on ollut kaksi henkilöä.

Henkilöstön hyvinvointia ja yhteishenkeä on pyritty parantamaan toiminnan kehittämispäivillä, työnohjauksella sekä liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Viikoittain pidetään henkilökunnan kokoukset. Mikkeli-yhteisön työnohjaajana on jatkanut psykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja Jari Härkönen, joka on myös aikoinaan ollut perustamassa Mikkeli-yhteisöä. Työnohjaus on ollut ryhmätyönohjausta, johon koko henkilökunta on osallistunut.

Mikkeli-yhteisössä luovuttiin heinäkuussa 2016 öljylämmityksestä ja siirryttiin kotimaiseen ympäristöystävälliseen hakelämmitykseen. Vuonna 2019 tehtiin solutalossa patteriverkoston remontti, joka lisää hakelämmityksen energiatehokkuutta, ja vuonna 2020 remonttia jatkettiin lämmönjakohuoneen kunnostuksella.

Mikkeli-yhteisön henkilökunta on osallistunut seuraaviin koulutuksiin ja tapahtumiin:

  • Huumetyöläisten neuvottelupäivät
  • Sosiaalialan asiantuntijapäivät
  • Yhteisöhoidon koulutus
  • Sairaanhoitaja (YAMK)

Käyttäjäkunnat

Vuonna 2019: Mikkeli-yhteisön palveluja käytti 36 eri kuntaa

Hoidetut riippuvuudet

Vuonna 2019: Alkoholi 19 %, huumeet 30 %, sekakäyttö (alko+huume+lääke) 51 %

Asiakkaiden ikäjakauma

 

Varsinaisista asiakkaista N=92 v. 2020, N=69 v. 2019

Asiakkaiden hoitoajat

 

Vuoden 2020 tiedoissa luokka 61–100 vrk kattaa 2–6 kk hoitojaksot

Päihdeaineet

Yhteistyötahot:

  • Etelä-Savon Soste-verkosto
  • Essoten Riippuvuusvastaanotto
  • Sovatek-säätiö
  • Itä-Suomen päihdefoorumi
  • Etelä-Savon järjestöjohtajaverkosto ja alueen sote-virkamiehet