Kankaanpään A-koti

A-koti tarjoaa laadukasta ja vaikuttavaa yksilö- sekä perhekuntoutusta päihderiippuvuuteen ja muihin riippuvuuksiin. Toimintamme arvolähtökohtina ovat asiakkaan ja yksilöllisyyden arvostaminen, yhteisöllisyys ja voimavarakeskeisyys. Kankaanpään A-koti on asiakkaalle turvallinen ja muutosta edistävä kuntoutusyhteisö sekä joustava ja luotettava yhteistyökumppani.

Vuosi 2020 oli Kankaanpään A-kodin 67. toimintavuosi. Erittäin poikkeuksellisen vuodesta teki keväällä alkunsa saanut covid-19-epidemia. Epidemian vaikutukset kuntoutuksen kysyntään ja toteuttamiseen sekä henkilökunnan hyvinvointiin ovat olleet moninaiset. Epidemian käynnistymisen seurauksena kysyntä laitoskuntoutukseen hakeutuneista kasvoi, minkä seurauksena vuosi 2020 olikin edellisvuotta hieman parempi. Hoitovuorokausikertymä oli 11 846 (2019: 11 585).

Useiden koronan estoon tähtäävien toimien ansiosta A-koti välttyi koronatartunnoilta. Tästä voimme olla kiitollisia ja todeta toimien olleen oikeita. A-kodin tärkeimpänä tavoitteena olivat asiakaskysynnän säilyttäminen sekä laadukkaan päihdekuntoutuksen tuottaminen. Lisäksi tavoitteena oli lisätä kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä, lisätä viestintää sekä jatkaa aktiivisesti A-kodin toiminnanprosessien kehittämistä. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta toiminnan tavoitteet toteutuivat hyvin. 

VAK ry:n kuntoutuspalveluja käytti yhteensä 69 kuntaa. A-kodin aikuisasiakkaiden keski-ikä oli 36 vuotta, lasten 7 vuotta. Ikäjakauman perusteella suurin asiakasryhmä olivat 25–34-vuotiaat, mutta myös 35–44-vuotiaiden määrä oli selvässä kasvussa. Alkoholia pääpäihteenä käyttäviä oli 42 % asiakkaista, huumeiden käyttäjiä 14 %, sekakäyttäjiä 42 % ja lääkkeiden käyttäjiä 1 %.

Hoitopäivät asiakasryhmittäin 2020

     varsinaiset asiakkaat  8 914  75 %   
     uudet intervalliasiakkaat  537  5 %   
     lapset  2 185  18 %   
     avokuntoutusasiakkaat  0 %   
     peliriippuvuusasiakkaat  178  2 %   
     kriisiasiakkaat  0 %   
     muita (katko)  32  1 %   
yhteensä hoitopäiviä 11 846  100 %   

Henkilöstön osaamiseen panostettiin

Kankaanpään A-kodin henkilöstössä tapahtui muutoksia vuonna 2020. Pitkäaikainen työntekijä, kuntoutusvastaava Miia Rajakallio päätti työsuhteensa A-kodilla. Samalla käynnistettiin organisaatiomallin kehittämistyö, jossa on tarkoitus arvioida muun muassa kuntoutusvastaavan tehtävän uudelleenjärjestelyä. Tämä kehittämistyö jatkuu vuodelle 2021. Muista työntekijöistä Lassi Salminen päätti työsuhteensa ja hänen tilalleen tuli Ari Ruuska. Perheyhteisön perhetyöntekijä Anni Kierikka päätti työsuhteensa, ja hänen tilalleen tuli Susanna Mäkelä. Laura Räsäsen sosiaalityöntekijän hankevakanssi muutettiin vakinaiseksi. Vuoden aikana tehtiin useita sijaisjärjestelyjä, samoin loma-aikoina pystyttiin rekrytoimaan riittävä määrä sijaisia.

Toimintasuunnitelman mukaisesti työntekijöiden koulutukseen panostettiin ja osaamista pyrittiin edelleen kehittämään. Työntekijämme ovat innostuneita kehittämään itseään ja hankkimaan erityisosaamista koulutusten avulla. A-kodin perustehtävä on tuottaa laadukasta päihdekuntoutusta yhteisöllisiä menetelmiä käyttäen. Tärkeää on siis jatkuvasti kehittää ja luoda yhtenäistä kuvaa yhteisöhoidosta. Tähän panostettiin järjestämällä kaksi psykologi, kouluttaja Kari Murron ohjaamaa työpajaa koko A-kodin henkilökunnalle. Toinen merkittävä asiakastyön kehittämishanke liittyi päihdeperheiden sekä raskaana olevien hoitomallin kehittämiseen. Tähän hanketyöhön VAK ry on saanut valtion hankerahaa vuosille 2020–21. Tukitoimintojen prosesseissa tapahtui suuria muutoksia palkanlaskennan ja kirjanpidon ulkoistuksen myötä. 

Työntekijöiden jaksaminen haastavassa työssä on jatkuvasti huomioitava asia. Säännöllinen, kuukausittainen työnohjaus on tärkeää. A-kodilla toteutetaan ryhmämuotoista työnohjausta. Työnohjaajana toimi Heikki Kupiainen. Lisäksi osalle henkilökuntaa on tarjottu mahdollisuus osallistua myös henkilökohtaiseen työnohjaukseen. Työntekijöiden työhyvinvointia tuettiin tyky-setelein ja järjestämällä yhteisöittäin työhyvinvointia tukevaa toimintaa. Työterveyshuollon kanssa tehtiin yhteistyötä muun muassa varhaisen tuen mallin toteutuksessa. Koronan vaikutuksia henkilökunnan hyvinvointiin on seurattu vuoden aikana muun muassa kyselyin. Korona on lisännyt jonkin verran henkilökunnan kuormittumista. Erityisen raskaina on koettu rajoittavat toimenpiteet yhteisten kokoontumisten suhteen. Loma- ja muut vapaatoiveet on toteutettu työntekijälähtöisesti. Sijaisten käytöllä on pyritty vähentämään työntekijöiden työssä kuormittumista.

Tärkeänä tavoitteena on ollut tehtävänkuvien ja työnjaon selkeyttäminen. Tavoitteita ovat päällekkäisen työn tekemisen välttäminen, vastuiden ymmärtäminen sekä tiedonkulun ja suunnittelun systemaattisuuden parantaminen. Samalla aloitettiin A-kodin kokouskäytäntöjen uudelleenarviointi ja kehittäminen – työ jatkuu seuraavalle vuodelle. Koronan seurauksena etäkokousten toteuttaminen vakiintui. Koronarajoitusten vuoksi useita talon sisäisiä ja ulkoisia tapahtumia peruttiin, näistä mainittakoon muun muassa SuomiAreena, läheisviikonloput, Joukasen jatkokuntoutusviikonloppu, useat seminaarit sekä A-kodille suuntautuvat vierailut.

Jatkuvaa kehittämistä ja yhteistyötä

Myös ympäristötekijöiden huomioiminen on nykypäivänä tärkeää. Vuonna 2020 kehitettiin A-kodin kierrätyskäytäntöjä sekä panostettiin lajitteluun ja toimintaympäristön siisteyteen. Samalla kehitettiin kiinteistöhuollon sähköinen työkirja. Kiinteistöjen kunnossapitoa jatkettiin.

Yhteistyötä Posan (Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä) kanssa jatkettiin muun muassa A-kodissa toteutettavien lasten valvottujen ja tuettujen tapaamisten muodossa. Hankeyhteistyötä SAMKin kanssa jatkettiin, ja tämä poiki myös vuodelle 2020 tutkimustyötä yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa PerheSomeBody-menetelmän toimivuuden arvioimiseksi päihdeperheen kuntoutuksessa. Valtakunnallinen yhteistyö THL:n kanssa jatkui päihdeäitien kuntoutuspalveluiden kehittämisellä.

Elokuun toisena viikonloppuna A-kodilla järjestettiin jokavuotiset Elopäivät. Koronan vuoksi tapahtuma toteutettiin ulkona. Aurinkoinen ja lämmin sää suosi taas tapahtuman järjestämistä, joka toteutui mukavassa yhteishengessä. Tunnelma oli jälleen kerran lämmin ja yhteisöllinen sisältäen jälleennäkemisiä ja kuulumisten vaihtoa. Samalla juhlittiin jatkokuntoutusyhteisö Joukasen 20-vuotisjuhlia.

Yhteistyötä on tehty vuoden aikana lukuisten tahojen kanssa, mm. Rikosseuraamuslaitos, A-kilta, AA ja NA, YAD ry, Kris Satakunta, Tampereen yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Winnova Oy, Sataedu, Tampereen seudun ammattiopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu.

A-kodin henkilökuntaan kuuluivat vuoden 2020 lopussa ts. johtaja, lääkäri (osa-aikainen), 3 vastaavaa työntekijää, 3 toimistosihteeriä, etuusohjaaja, 3 sairaanhoitajaa, 15 ohjaajaa, 2 perhetyöntekijää, 1 sosiaalityöntekijä/hanketyöntekijä, 3 keittäjää, 2 puhtaanapidon ohjaajaa ja 2 toiminnallisen kuntoutuksen ohjaajaa. Vuoden lopussa henkilökuntaa oli 36 työntekijää.

Henkilökunta on osallistunut vuoden aikana seuraaviin koulutuksiin ja alan tapahtumiin: 

 • Yhteisöhoidon koulutus 
 • Avaimet yhteisölliseen johtamiseen -koulutus 
 • Yhteisöhoidon työpaja, kouluttajana Kari Murto 
 • Kriisi- ja traumatyön koulutus 
 • Pidä kiinni -webinaari 
 • Pegasos-koulutus 
 • SomeBody-menetelmäkoulutus 5 op  
 • Hoivaa ja leiki -menetelmäkoulutus 
 • Koko henkilökunta: EA 1  
 • Puutarhurin oppisopimuskoulutus 
 • Puhtaus- ja kiinteistöalan ammattitutkinto 
 • Ympäristöhuollon näyttö -oppisopimuskoulutus 
 • Tehyn perehdytyskoulutus 
 • Sote ry:n neuvottelupäivät 
 • Akupunktiokoulutus 
 • CM-koulutus 
 • Skeematerapiakoulutus 
 • Psykoterapia-opinnot 
 • Korona ja työsuojelu 
 • Syömishäiriökoulutus
 • Vireystilakoulutus

Käyttäjäkunnat

Vuonna 2019: A-kodin palveluja käytti 56 eri kuntaa

Hoidetut riippuvuudet

Vuonna 2019: Alkoholi 47 %, sekakäyttäjät 36 %, huumeet 14 %, intervalli- ja peliriippuvuus 3 %

Asiakkaiden ikäjakauma

 

 

Varsinaisista asiakkaista N=224 v. 2020, N=165 v. 2019

Asiakkaiden hoitoajat

 

Vuoden 2020 tiedoissa luokka 61–100 vrk kattaa 2–6 kk hoitojaksot

Päihdeaineet

 

Yhteistyötahot:

 • Rikosseuraamuslaitos
 • A-kilta
 • AA ja NA
 • YAD ry
 • Kris Satakunta
 • Tampereen yliopisto
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Winnova Oy
 • Sataedu
 • Tampereen seudun ammattiopisto
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu